Jaarverslag 2015 - Alzheimer Nederland
Jaarverslag 2015 | Dementie in beeld

Bezoldiging Raad van Toezicht en directie

De Raad van Toezicht doet zijn werk op vrijwillige basis. De leden van de raad ontvangen ook geen (onkosten)vergoedingen, leningen, voorschotten of garanties.

Op advies van de Remuneratiecommissie heeft de Raad van Toezicht het bezoldigingsbeleid, de hoogte van de directiebeloning en die van andere bezoldigingscomponenten vastgesteld. Dit beleid wordt periodiek geactualiseerd. Daarbij volgen we de Regeling beloning directeuren van goede doelen (zie www.goededoelennederland.nl). Deze regeling geeft aan de hand van een aantal criteria een maximumnorm voor het jaarinkomen. In 2015 lieten we de situatie bij Alzheimer Nederland beoordelen door het externe bureau Human Capital Group. Dit leidde tot een zogenaamde BSD-score van 490 punten met een maximaal jaarinkomen van € 125.786 op fulltime basis (1 fte/12 mnd.).

Het voor de toetsing aan dit maximum relevante jaarinkomen van mevrouw G.J. Broekema bedroeg in 2015: € 124.751 (1 fte/12 mnd.). Dit jaarinkomen, belaste vergoedingen/bijtellingen, werkgeversbijdrage aan pensioen en werkgeversbijdrage aan overige beloningen op termijn bleven met € 144.966 in totaal binnen het in de regeling opgenomen maximumbedrag van € 178.000 per jaar. De belaste vergoedingen/bijtellingen en de werkgeversbijdrage aan pensioen en de werkgeversbijdrage aan overige beloningen op termijn stonden ook in een redelijke verhouding tot het jaarinkomen. 

Aan de bestuurder zijn geen leningen, voorschotten of garanties verstrekt.

Download als pdf

/ / / Bezoldiging Raad van Toezicht en directie