Jaarverslag 2015 - Alzheimer Nederland
Jaarverslag 2015 | Dementie in beeld

Vermogens- en beleggingsbeleid

In ons vermogens- en beleggingsbeleid staan twee dingen centraal: het dekken van risico's op korte termijn en het zeker stellen dat we ook in de toekomst aan onze verplichtingen tegenover de doelstellingen kunnen voldoen. Hierbij houden we rekening met inflatie en verantwoorde maatschappelijke beleggingen. De stabiliteit en reputatie van onze organisatie staat voorop.

Vermogensbeleid

In overeenstemming met de VFI-richtlijn Reserves Goede Doelen van brancheorganisatie Goede Doelen Nederland, houdt Alzheimer Nederland een continuïteitsreserve aan. Het uitgangspunt hierbij is dat deze reserve hoog genoeg moet zijn om eenmaal de jaarlijkse kosten van de werkorganisatie te dekken. deze kosten zijn gedefinieerd als de vaste kosten, te weten 90% van de personeels- en organisatiekosten verminderd met 80% van de begrote jaarinkomsten uit machtigingen. Eind 2015 bedroeg onze continuïteitsreserve € 3,1 miljoen. Dat is voldoende om de jaarlijkse kosten te dekken.

Beleggingsbeleid

De doelstelling van ons beleggingsbeleid is het waarborgen van de continuïteitsreserve op langere termijn. Daarbij kiezen we bewust voor een defensieve beleggingsstrategie. Dit houdt in dat aandelen en obligaties uit nalatenschappen zo snel mogelijk verkocht worden. Hiermee willen we voorkomen dat Alzheimer Nederland zaken doet met leveranciers die in verband kunnen worden gebracht met bijvoorbeeld discriminatie, kinderarbeid of wapenhandel. Dit beleid hebben we in 2015 niet gewijzigd.

/ / / Vermogens- en beleggingsbeleid