Jaarverslag 2015 - Alzheimer Nederland
Jaarverslag 2015 | Dementie in beeld

Besturen, uitvoeren en toezicht houden

Alzheimer Nederland wordt bestuurd door één directeur-bestuurder. Deze geeft leiding aan de organisatie, draagt de eindverantwoordelijkheid voor het beleid en legt verantwoording af aan een Raad van Toezicht.

De directeur-bestuurder stelt het beleid vast. Dit beleid wordt ontwikkeld in samenwerking met het managementteam (MT) en moet goedgekeurd worden door de Raad van Toezicht. Meerjarenbeleidsplannen worden daarom altijd aan de Raad van Toezicht voorgelegd. Daarnaast informeert de directeur-bestuurder de raad op gezette tijden over de ontwikkeling en voortgang van het beleid.

Secties, regionale afdelingen en vrijwilligers

Het MT bestaat uit managers vanuit vijf ‘secties’: Hulp & Informatie, Belangenbehartiging & Zorgvernieuwing, Wetenschappelijk Onderzoek, Marketing en Bedrijfsvoering & Financiën. Samen met 51 regionale afdelingen en ruim 5.000 vrijwilligers geven de secties vorm aan de missie van Alzheimer Nederland.

De vereiste scheiding van taken krijgt bij Alzheimer Nederland als volgt vorm:

Taak Verantwoordelijke
Toezicht houden Raad van Toezicht
Besturen Directeur-bestuurder (eenhoofdige Raad van Bestuur)
Uitvoeren Managers ‘secties’ (managementteam)

We volgen daarbij de richtlijnen voor goed bestuur, zoals die zijn vastgesteld in de Code Goed Bestuur Goede Doelen.

De Code Goed Bestuur Goede Doelen is te downloaden via de website www.goededoelennederland.nl.

Bestuur in 2015

De directeur-bestuurder van Alzheimer Nederland is mevrouw Gea Broekema-Procházka. Zij heeft een dienstverband voor onbepaalde tijd. Tot de belangrijkste aandachtspunten van haar bestuurswerk in 2015 behoorden:

 • Het agenderen van de problematiek rond dementie, in de media en bij beleidsmakers.
 • Het op- en uitbouwen van relaties met partijen die kunnen bijdragen aan onze missie.
 • Programma Hulp bij Hoofdzaken, met daarin het online platform Dementie.nl.
 • Traject naar een nieuwe corporate website.
 • Het voorbereiden van de samenvoeging van Alzheimer Nederland en ISAO (Internationale Stichting Alzheimer Onderzoek).
 • Het vertegenwoordigen van Nederland bij Alzheimer’s Disease International (ADI) en Alzheimer Europe.

De bestuurder heeft daarbij onder meer de volgende stukken vastgesteld:

 • Jaarcijfers en Jaarverslag 2014.
 • Jaarplan en begroting voor 2015.
 • Opleidingsplan 2015.
 • Nieuwe procedures rond in- en uitdiensttreding.
 • Fusiedocument m.b.t. de samenvoeging van Alzheimer Nederland en ISAO.

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht ziet toe op het beleid van Alzheimer Nederland. Een belangrijk onderdeel is het controleren van financiële stukken, waaronder de jaarrekening. De raad wordt daarin bijgestaan door de Financiële Audit Commissie (zie hieronder). Ook kan de raad – gevraagd en ongevraagd – advies geven. De raad is tevens de werkgever van de directeur-bestuurder.

Alle zes leden van de Raad van Toezicht zijn vrijwilliger en ontvangen geen bezoldiging (een reiskostenvergoeding is wel mogelijk). De leden worden voor een periode van vier jaar benoemd en kunnen één keer herbenoemd worden. Daarbij werken we met een rooster van aftreden, waarin ook de herbenoemingen vastgelegd zijn.

Financiële Audit Commissie

De Financiële Audit Commissie bestaat uit ten minste twee leden. Het benoemen, eventueel schorsen en ontslaan van de leden is een taak van de Raad van Toezicht. Ook de directeur-bestuurder neemt deel aan deze commissie. De manager Bedrijfsvoering & Financiën woont de vergaderingen bij om toelichting te geven op de financiële situatie.

Remuneratiecommissie

De Remuneratiecommissie bestaat uit de voorzitter en één ander lid van de Raad van Toezicht. In een zogenoemd ‘jaargesprek’ bespreekt deze commissie met de directeur-bestuurder het functioneren van laatstgenoemde en de samenwerking tussen bestuur en raad. Voor dit gesprek legt de commissie haar oor ook te luisteren binnen en buiten de organisatie. Op basis van het gesprek geeft de commissie aan de Raad van Toezicht een advies voor de honorering van de directeur-bestuurder.

In 2015 waren de maatschappelijke kansen en bedreigingen voor onze doelgroep een belangrijk onderwerp van dit gesprek. Ook kwamen de ambities van Alzheimer Nederland en de voortgang van de samenvoeging met ISAO ter sprake. De samenwerking tussen de directeur-bestuurder en de Raad van Toezicht wordt door beiden als goed beoordeeld.

Bezoldiging directie

De Raad van Toezicht heeft op advies van de Remuneratiecommissie het bezoldigingsbeleid, de hoogte van de directiebeloning en die van andere bezoldigingscomponenten vastgesteld. Dit beleid wordt periodiek geactualiseerd. Daarbij volgen we de Regeling beloning directeuren van goede doelen (zie www.goededoelennederland.nl). Meer gedetailleerde informatie over de bezoldiging van de directie vindt u in de verkorte jaarrekening.

Externe controles

Onze externe accountant PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. (PwC) controleert de jaarrekening en is meerdere momenten per jaar hiervoor bij ons aanwezig. Ook het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF) neemt elk jaar de jaarrekening door. Elke vijf jaar toets dit bureau de organisatie ook in verband met eventuele verlenging van het CBF-keurmerk (zie het begin van dit hoofdstuk). Alzheimer Nederland kreeg op 1 juli 2015 opnieuw het keurmerk toegekend voor een periode van drie jaar.

Raad van Toezicht Alzheimer Nederland in 2015
Gedurende het jaar 2015 zaten de volgende personen in de Raad van Toezicht

 • Mevrouw drs. J.W.E. Spies, voorzitter
  (tot 2018, herbenoembaar)
  Burgemeester Alphen aan den Rijn
  Nevenfuncties: voorzitter Veilig Verkeer Nederland, voorzitter Raad van Toezicht CVO (vereniging voor christelijk voortgezet onderwijs in Rotterdam en omgeving), vicevoorzitter EIPA (European Institute voor Public Administration), voorzitter Commissie van toezicht financiën politieke partijen
 • Mevrouw drs. G.J.M. van den Maagdenberg, vicevoorzitter
  (tot 2016, niet herbenoembaar)
  Lid Raad van Bestuur Academisch Medisch Centrum, Amsterdam
  Nevenfuncties: lid Raad van Toezicht Victas, voorzitter bestuur EZDA, lid Kunststichting AMC, lid Raad van Commissarissen AMR, lid Raad van Commissarissen Terreinontwikkeling BV, lid Raad van Commissarissen AMC Ventures Holding BV, lid bestuur SIGRA, lid Raad van Commissarissen NewCo Staatsloterij/Lotto
 • De heer prof. dr. H.A. Büller, lid
  (tot 2017, niet herbenoembaar)
  Lid Raad van Advies CBG (College ter Beoordeling van Geneesmiddelen), voorzitter Raad van Toezicht Swink, voorzitter Raad van Toezicht Kinderbuik&co, lid Raad van Toezicht Altrecht
 • De heer R.A. Drost, lid
  (tot 2018, niet herbenoembaar)
  Chief financial officer Ziggo
 • De heer J.J.H. van Breukelen, lid
  (tot 2019*, niet herbenoembaar)
  Chairman Board of Directors Altice Group
  Nevenfuncties: Senior adviser Permira Advisers LLP, voorzitter Raad van Commissarissen Van Gansewinkel Groep B.V.
 • De heer J.A.L. de Keijzer, lid
  (tot 2017, herbenoembaar)
  Nevenfuncties: Voorzitter van de stichting Vrienden van Dignis, voorzitter stichting Dorpsbelangen Houwerzijl, mentor/adviseur bij de stichting Nestorkring, adviseur bij Odensehuis Groningen.

* De eerste termijn van de heer Van Breukelen liep in 2015 af. De Raad van Toezicht heeft ingestemd met benoeming voor een tweede termijn.

De Financiële Audit Commissie bestaat uit de volgende leden:

 • Mevrouw drs. G.J.M. van den Maagdenberg, voorzitter
 • De heer R.A. Drost, lid

De remuneratiecommissie bestaat uit de volgende leden:

 • Mevrouw drs. J.W.E. Spies, voorzitter
 • De heer J.A.L. de Keijzer, lid

Werving, benoeming en ontslag

De Raad van Toezicht benoemt en ontslaat zelf zijn leden en werft deze aan de hand van een profielschets. We letten op een evenwichtige samenstelling, met leden die expertise hebben op een (of meerdere) van de volgende gebieden: wetenschappelijk onderzoek rond dementie, marketing, media, bedrijfsleven, financiën. Daarnaast willen we ook iemand met ervaring met (de zorg rond) dementie in de raad hebben en streven we naar een goede verdeling in geslacht, leeftijd en maatschappelijke achtergrond. Alle leden moeten bestuurlijke kwaliteiten hebben en blijk geven van betrokkenheid bij dementie en Alzheimer Nederland.

Vergaderingen

In 2015 is de Financiële Audit Commissie drie keer bijeengekomen, de Raad van Toezicht vijf keer. In een vaste vergadercyclus heeft de raad zich gebogen over het jaarplan en de begroting voor 2015, het jaarverslag 2014 en de jaarrekening. Alle vergaderingen werden bijgewoond door de directeur-bestuurder, de adjunct-directeur en de teamleider Financiën.

Naast de bovengenoemde stukken bespreekt de Raad van Toezicht regelmatig andere onderwerpen die van belang zijn voor de organisatie. In 2015 ging het onder meer om:

 • Financiële resultaten
 • Resultaten van onderzoek
 • Ontwikkelingen in de goede doelensector
 • Samenwerking met verschillende partijen die betrokken zijn bij de problematiek rond dementie
 • Beloningsregeling directie
 • Samenvoeging van Alzheimer Nederland met ISAO

Evaluatie

Elk jaar evalueert de Raad van Toezicht zijn eigen functioneren, met aandacht voor:

 • Samenstelling van de Raad van Toezicht.
 • Rol van de individuele leden.
 • Wijze waarop de raad zijn taken met betrekking tot toezicht, advies, werkgeverschap en integriteit van de organisatie heeft uitgevoerd.
 • Informatievoorziening door de directeur-bestuurder.
 • Prioriteiten en aandachtspunten voor de komende periode.

Uit de evaluatie in 2015 kwam naar voren dat de Raad van Toezicht positief is over de samenstelling, het eigen functioneren en de informatievoorziening.

/ / / Besturen, uitvoeren en toezicht houden