Jaarverslag 2015 - Alzheimer Nederland
Jaarverslag 2015 | Dementie in beeld

Optimale besteding van middelen

Alzheimer Nederland gaat op een verantwoorde manier om met bijdragen van donateurs en andere inkomsten. Ook werken we zo transparant mogelijk: we laten graag zien hoe de werkzaamheden, waaraan we geld besteden, bijdragen aan onze doelstellingen.

De effectiviteit en efficiency van onze bestedingen meten we in de eerste plaats af aan de doelstellingen die we hebben vastgelegd. We doen dat aan de hand van een heldere planning- en controlcyclus, gebaseerd op de beleidsvisie en de jaarplannen. Daarnaast houden we onze kosten voor ondersteunende diensten, zoals administratie en beheer laag.

Toezicht op financiën

Voor het toezicht op onze financiën hebben we interne controlemaatregelen. Deze maatregelen worden besproken met de Financiële Commissie, die ook mogelijke risico’s voor de uitvoering van ons werk beoordeelt. De commissie doet verslag van haar bevindingen aan de Raad van Toezicht.

Jaarrekeningcontrole

Onze externe accountant PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. (PwC) controleert elk jaar niet alleen onze jaarrekening, maar ook de interne beheersing in het kader van de jaarrekeningcontrole. Evenals vorig jaar is deze in 2015 als ‘goed’ beoordeeld.

Efficiënte bedrijfsvoering: Huis voor de Gezondheid en ICT

Bij Alzheimer Nederland zoeken we steeds naar mogelijkheden om onze bedrijfsvoering efficiënter te maken. Dit doen wij ook door krachten te bundelen met onze collega’s in het Huis voor de Gezondheid. We werken intensief samen op het gebeid van faciliteiten en inkoop en sinds 2015 maken we gezamenlijk gebruik van het personeelsinformatiesysteem AFAS (zie Personeel & Organisatie). In 2016 willen we ook gezamenlijk ‘in the cloud’ gaan werken. Deze manier van samenwerken levert de vijf deelnemende organisaties een besparing op van ongeveer 500.000 euro per jaar. Daarnaast verhuren we een deel van onze kantoorruimte aan het Nederlands Gebarencentrum en het Deltaplan Dementie.

Met het oog op de samenvoeging van Alzheimer Nederland en ISAO is onderzoek gedaan naar de beste keuze voor een CRM-systeem. We hebben besloten het systeem van Alzheimer Nederland te behouden. In 2016 zullen we de gegevens van ISAO daarin overzetten. Verder is in 2015 veel energie gestoken in de digitale structuur van onze nieuwe online dienstverlening, zoals dementie.nl. Voor de centrale hosting hebben we een partij geselecteerd, waarbij het beheer voor ons makkelijker wordt en we kosten besparen.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Met ons werk leveren we een bijdrage aan de gezondheid in Nederland en – meer in het algemeen – in de wereld. Daarnaast besteden we veel aandacht aan onze medewerkers (zie ook Personeel & Organisatie) en aan duurzaamheid. Bij dit laatste hoort het stimuleren van het gebruik van openbaar vervoer, het beperken van het aantal parkeerplaatsen en het terugdringen van papierverbruik door meer digitalisering.

/ / / Optimale besteding van middelen