Jaarverslag 2015 - Alzheimer Nederland
Jaarverslag 2015 | Dementie in beeld

Liesbeth Spies, voorzitter Raad van Toezicht, over 2015

Alzheimer Nederland begon het jaar 2015 met vier vernieuwde strategische uitgangspunten: dialoog, verbinden, waarde creëren en zichtbaar resultaat. We vroegen Liesbeth Spies, voorzitter van onze Raad van Toezicht, om aan de hand van deze uitgangspunten iets te vertellen over het werk van de raad in 2015.

“Gezond vertrouwen”

Dialoog

“Tussen de Raad van Toezicht en de bestuurder van Alzheimer Nederland is er een echte dialoog. De Raad van Toezicht vervult een aantal vaste taken. Zo geven we invulling aan het werkgeverschap, keuren we de begroting en de jaarrekening goed en denken we mee in strategische vraagstukken. En daarbij zijn we – gevraagd en ongevraagd – een klankbord voor de bestuurder. We doen ons werk op professionele wijze, maar wat vooral ook van belang is, is een gezond vertrouwen binnen de raad en tussen de raad en de bestuurder. Juist door op een positief-kritische manier invulling te geven aan onze rol en verantwoordelijkheid, komt de dialoog tot zijn recht.”

“Samen vanuit verschillende invalshoeken”

Verbinden

“Wat ook belangrijk is, is dat onze raad zeer divers samengesteld is, zodat we vraagstukken samen vanuit heel verschillende invalshoeken en expertises kunnen benaderen. Regelmatig hebben leden van de raad ook individueel contact met de bestuurder om op een specifiek terrein met elkaar van gedachten te wisselen. Op deze manier investeren we niet alleen tijd en energie in dit werk, dat we als raadsleden allemaal vrijwillig doen, maar halen er ook veel inspiratie uit.”

“Voor mensen met dementie en hun mantelzorgers”

Waarde creëren

“Voor Alzheimer Nederland staan mensen met dementie en hun mantelzorgers centraal. Dat is onze motivatie in al ons werk. In 2015 hebben we weer forse inspanningen geleverd om fondsen te werven voor wetenschappelijk onderzoek naar dementie in de meest brede vorm. Wat zo bijzonder is, is dat we mensen met dementie en hun mantelzorgers zelf betrekken in de keuzes die we voor onderzoek maken. Daarnaast proberen we hen als cliëntenorganisatie zo goed mogelijk te ondersteunen in hun dagelijkse leven. Voorlichting is en blijft van groot belang, maar we zetten ons ook in voor een dementievriendelijke samenleving. Daarnaast hebben we in 2015 veel aandacht besteed aan de veranderingen in het sociaal domein en de overdracht van zorgtaken aan de gemeenten. We monitoren de consequenties van deze veranderingen en stellen zaken die nog niet goed genoeg gaan, op alle politieke niveaus aan de orde.”

“Te veel om op te noemen”

Zichtbaar resultaat

“Denkend aan 2015 komen veel grote en kleinere resultaten van Alzheimer Nederland bij me boven, waar ik met plezier op terugkijk. Te veel om op te noemen. We hebben – vaak met anderen – ontroerende reportages gemaakt en mooie verhalen op mogen tekenen. In onze Alzheimer Cafés hebben mensen moed en kracht gekregen door de ontmoetingen die zij daar hadden. Ook onze jaarlijkse collecte, die in 2015 opnieuw veel geld heeft opgebracht, was weer heel bijzonder, dankzij de inzet van talloze vrijwilligers. Over ons werk voor de dementievriendelijke samenleving en wetenschappelijk onderzoek heb ik het hierboven al gehad. Ten slotte hebben we op bestuurlijk niveau veel energie gestopt in de fusie met ISAO. Samen als één organisatie kunnen we nog meer en beter presteren. Ik ben dan ook erg blij dat beide Raden van Toezicht eind 2015 tot de fusie besloten hebben.”

/ / / Verhaal Liesbeth Spies