Jaarverslag 2015 - Alzheimer Nederland
Jaarverslag 2015 | Dementie in beeld

Vooruitzien: thema’s en risico’s

Om ervoor te zorgen dat we ook in de toekomst kunnen blijven werken aan onze missie, moeten we goed op de hoogte blijven van ontwikkelingen in onze omgeving. De risico’s die we voor ons werk zien, brengen we op gestructureerde wijze in kaart. Vervolgens bepalen we welke maatregelen nodig zijn.

Uiteraard hebben vooral ontwikkelingen in de zorg onze bijzondere aandacht. De verschraling van de zorg is een belangrijk thema voor ons. Zij vormt namelijk een groot risico voor mensen met dementie en hun mantelzorgers. We denken dan met name aan het terugdraaien van casemanagement en dagopvang. Wat we hieraan doen leest u in het hoofdstuk Belangenbehartiging. Andere belangrijke thema’s voor ons zijn: de voortgang van wetenschappelijk onderzoek en (het maatschappelijk debat rond) de participatiesamenleving.

Risicomanagement

Naast de risico’s voor onze doelgroepen onderscheiden we risico’s voor de uitvoering van ons werk. Om deze tegen te gaan en/of zo goed mogelijk te hanteren is risicomanagement van belang. Risicomanagement is een continu proces van identificeren, analyseren, reageren, monitoren en rapporteren. We hebben dit proces tot onderdeel van onze planning- en controlecyclus gemaakt. Zo kunnen we bij het nemen van beleidskeuzes op een verantwoorde manier rekening houden met onze ‘risk appetite’ (de mate waarin we risico’s kunnen nemen).

Belangrijkste risico: reputatieschade

Voor goede doelen is reputatieschade altijd een groot risico. Wij beschouwen het voor Alzheimer Nederland zelfs als het belangrijkste risico, waar we voortdurend alert op moeten zijn. Dit doen we vooral door steeds in dialoog te zijn met onze achterban en verbinding te zoeken met andere partijen die ons kunnen helpen bij het uitvoeren van onze missie. Concrete voorbeelden van deze dialoog zijn:

  • Onze reguliere dementiemonitor waarmee we de mening van honderden mantelzorgers ophalen.
  • Het raadplegen van onze donateurs en vrijwilligers bij belangrijke beslissingen, zoals in 2015 de beslissing om samen met ISAO verder te gaan.
  • Overleg met wetenschappers en het betrekken van mensen met dementie en hun mantelzorgers bij onze keuze voor wetenschappelijk onderzoek.
  • Investeringen in middelen en relaties die zonder al te veel kosten veel bekendheid opleveren voor ons werk: zie hiervoor de hoofdstukken Communicatie en Fondsenwerving.

Bij de keuze van maatschappelijke partners is en blijft onze onafhankelijke positie als belangenbehartiger essentieel.

Overige risico’s

In het onderstaande schema noemen we de vier belangrijkste risico’s voor ons werk, die we op dit moment zien. Daarnaast leest u iets over de maatregelen die we tegen deze risico’s nemen, met eventueel verwijzingen naar relevante teksten in dit jaarverslag.

Risico

Beheersmaatregelen

Ontwikkelingen in 2015

Reputatieschade

Zie hierboven

Zie hierboven

Verlies van innovatievermogen.

Projectmatige aanpak; het zoeken van samenwerkingspartners.

Trainingen in projectmanagement voor medewerkers; voorbeelden van innovatieve samenwerking vindt u onder meer bij Dementie.nl, Alzheimer Socks en De Grootste Collectebus van Nederland.

Gebrek aan effectiviteit van onze doelbestedingen.

Meten van SROI (social return on investment); transparantie in onze jaarrekening en andere uitingen (impact).

Zie ook het hoofdstuk Financiën. In dit jaarverslag leest u veel over de impact van ons werk, met name in de gedeeltes ‘Evaluatie en vooruitblik’ bij elk hoofdstuk, de samenvatting en de Top 10 Impact.

Fraude

Beperkt kasverkeer; strikte functiescheidingen in het betalingsverkeer; controles.

 

 

 

/ / / Risicomanagement