Jaarverslag 2015 - Alzheimer Nederland
Jaarverslag 2015 | Dementie in beeld

Onze vrijwilligers

Ruim 5.000 vrijwilligers zetten zich in voor de missie van Alzheimer Nederland. Zij zijn van onschatbare waarde. Daarom ondersteunen we hen zo veel mogelijk, bijvoorbeeld met informatie en scholing.

Vrijwilligers hebben hun eigen online platform: het Vrijwilligersplein met nieuws en informatie die zij voor hun werkzaamheden nodig hebben. In 2015 is het plein op een aantal punten (met name de navigatie) verbeterd. Het aantal unieke personen dat het Vrijwilligersplein bezoekt, is flink gestegen. In de tweede helft van 2014 waren het er gemiddeld 1.300 per maand, in de tweede helft van 2015 gemiddeld 2.200. Ook voor scholing kunnen vrijwilligers online terecht: gemiddeld maken 100 mensen per maand gebruik van onze Alzheimer Academie.

Sommige groepen vrijwilligers hebben daarnaast een eigen nieuwsbrief, zoals die voor medewerkers van de Alzheimer Cafés en die voor collectanten. Ook zijn er elk jaar bijeenkomsten met en tussen de besturen van de regionale afdelingen, regio-coördinatoren en collecte-promotoren.

Naar nieuw vrijwilligersbeleid

In 2015 is een concept voor nieuw vrijwilligersbeleid opgesteld. Daarvoor hebben we eerst keukentafelgesprekken met verschillende vrijwilligersgroepen gehad over de manier waarop mensen met uiteenlopende passies en talenten zich kunnen inzetten. In ons nieuwe beleid willen we ons op vier subdoelstellingen richten:

  • Ontzorgen – We bieden vrijwilligers adequate ondersteuning en werken daarbij in plaats van taakgericht waardegericht. We creëren meerwaarde door aan te sluiten bij hun capaciteiten, behoeften en ideeën.
  • Inspireren – Samen met vrijwilligers brengen we een beweging op gang, waarbij we onze gezamenlijke resultaten duidelijker zichtbaar maken en meer mensen motiveren zich in te zetten voor Alzheimer Nederland.
  • Waarderen – Met verschillende instrumenten en een persoonlijker benadering.
  • Leren – We houden een continue dialoog met onze vrijwilligers, zodat we hen goed kunnen ondersteunen (zie ‘Ontzorgen’) en waarbij we hun mogelijkheden bieden iets te leren. Tegelijkertijd willen wij als organisatie leren van hun kennis en ervaring.

In 2016 gaan we het voorgestelde vrijwilligersbeleid in samenspraak met onze regionale afdelingen concreet uitwerken en een plan maken voor de invoering.

/ / / Onze vrijwilligers